FAQ - ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 

Článek obsahuje odpovědi na otázky ohledně:

Připouštěcího poplatku

Doplatku za březí klisnu

Připuštění/inseminace klisen na naší stanici

Inseminace klisen hřebci z naší stanice

Ceníku 2019


 

PŘIPOUŠTĚCÍ POPLATEK


Připouštěcí poplatek je poplatek za službu hřebce během připouštěcí sezóny od 1.4. do 31.7.  a to na minimálně na jednu až tři říje.


Nejedná se o poplatek za březost nebo dokonce za živé hříbě. 

I přes nadprůměrné výsledky zabřezávání u většiny našich hřebců  nelze garantovat zabřeznutí všech klisen.

Hřebci jsou během sezóny veterinárně  kontrolováni i několikrát týdně včetně mikroskopického vyšetření čerstvého i chlazeného spermatu. Čerstvé sperma používáme na naší stanici ihned po odběru. Chlazené sperma upravené k transportu mimo naši stanici vydrží ve výborné kvalitě min. 48 hodin.  Nezabřeznutí klisny vinou hřebce je tedy téměř vyloučeno.

Neplodnost klisny, snížená plodnost, neschopnost donosit hříbě, onemocnění nebo úhyn klisny není důvodem k navrácení nebo snížení poplatku.


Připouštěcí poplatek pokrývá vysoké náklady na plemenného hřebce:


Zakoupení nebo odchov, licentace,  poplatky plemenné knize, výcvik a složení výkonnostních zkoušek, celoroční péči o hřebce, ustájení, krmení, doplňky do krmiva, kováře, veterinární preventivní a léčebnou péči, laboratorní testy před připouštěcí sezónou, veterinární vyšetření během připouštěcí sezóny,  management a vybavení připouštěcí stanice, personální zajištění připouštění, spotřebovaný materiál, vybavení na odběr spermatu, vybavení laboratoře,  administrativní náklady, kancelářské potřeby, poštovné atd.


U méně využívaných hřebců připouštěcí poplatky nepokryjí náklady na držení hřebce.

Nepobíráme žádné dotace na připouštění klisen.

 


DOPLATEK ZA BŘEZÍ KLISNU


U hřebců, jejichž připouštěcí poplatek ( tj. náklady na hřebce) přesahují 8.000,- , jsme se rozhodli o jeho rozdělení na dvě části : poplatek a doplatek.


Doplatek  hradí pouze majitelé  klisen březích po daném hřebci ke dni 30.září. 


Nejedná se o platbu za živé hříbě. Majitel hřebce neodpovídá za případnou neschopnost klisny donosit a porodit živé hříbě.

 

 

PŘIPUŠTĚNÍ/INSEMINACE  KLISEN NA STANICI STŘEZOV


  Klisnu přivezete k nám na stanici hřebců, kde jí ustájíme a zajistíme kompletní servis.


V případě hřebců ustájených na naší stanici zaplatíte  připouštěcí poplatek který zahrnuje servis hřebce minimálně na 1-3 říje podle potřeby (přirozenou plemenitbou nebo připuštěním čerstvě odebraným  spermatem). 

Ostatní veterinární péče (např. sonografické vyšetření, vyvolání říje, vyšetření na březost, výplach dělohy atd.) je zajištěna po předchozí dohodě a hradí jí majitel klisny.

 

Je  třeba počítat s náklady na dopravu a ustájení.

 

Pro klisny připouštěné čerstvě odebraným spermatem našich hřebců (případně inseminované spermatem zahraničních hřebců) jsou potřebná pouze vyšetření krve na přesun a platné očkování. Viz. veterinární podmínky.

 

Pro klisny připouštěné přirozenou plemenitbou hřebci fellpony jsou potřebná vyšetření krve na přesun, platné očkování, stěry a vyšetření krve pro přirozenou plemenitbu. Viz. veterinární podmínky.

 

V případě připuštění inseminačními dávkami zahraničních hřebců, je třeba počítat s připouštěcím poplatkem, cenou spermatu nebo jeho dopravy a s náklady na každou říji /tj. provedenou inseminaci/ chlazenými nebo mraženými inseminačními dávkami. To znamená, že pokud klisna nezabřezne na první říji, platí se při každé další říji znovu inseminace + dávka/doprava dávky. Připouštěcí poplatek se platí jen jednou. Viz informace u jednotlivých hřebců.


Klisny je možné po ukončení říje odvezt a zajistit si za 16 dní vyšetření na březost, nezabřezlé klisny je třeba co nejdříve znovu přivézt, protože hned začíná nová říje.


U klisen ponechaných na stanici  zjišťujeme březost cca 14 dní od posledního připuštění. V případě, že klisna není zjištěna březí, nastupuje během několika dní nová říje , kdy je klisna znovu zapouštěna. 


Minimální doba pobytu klisny do zjištění březosti je cca 3 týdny.


Ustájení na stanici hřebců nedoporučujeme u labilních klisen, u klisen vyžadujících nadstandardní péči, u klisen s reprodukčními problémy, u klisen v tréninku nebo jinak intenzivně využívaných (výpadek na několik týdnů), u  klisen citivých majitelů.


I přes maximální snahu  a nadprůměrné výsledky nemůžeme garantovat zabřeznutí všech klisen. Každý chovatel musí sám zvážit vhodnost klisny k chovu,  její věk, zdravotní, psychický  a reprodukční stav.


Rizika spojená s dopravou, změnou ustájení a krmení, kontaktem s cizími koňmi, pobytem ve výběhu a připuštěním klisny v naší stáji  a rizika škody třetí straně nese vždy majitel klisny.


Doporučujeme proto klisny adekvátně pojistit.


Případná rizika spojená se zraněním našeho personálu, hřebce či poškození našeho zařízení klisnou nese naše stanice.


Dostatečně před přivezením klisny je třeba splnit veterinární podmínky pro přesun a u fellpony hřebců  i pro přirozenou plemenitbu. 


Předem je třeba dohodnout ustájení klisny.  Ustájeny budou pouze klisny zdravé, splňující veterinární podmínky a pocházející ze stáje prosté nakažlivých onemocnění koní. 


Klisna bude převzata pouze s  ohlávkou a průkazem koně + rodokmenem nebo kopií rodokmenu.


Rovněž je třeba uvézt  kontaktní údaje na majitele klisny, adresu, tel. , e-mailovou adresu,  číslo hospodářství,  fakturační údaje, IČ, DIČ. 


 

INSEMINACE KLISEN HŘEBCI Z NAŠÍ STANICE


Klisnu budete inseminovat ve své stáji.


V případě hřebců ustájených na naší stanici platíte  připouštěcí poplatek a manipulační poplatek za úpravu a dopravu každé inseminační dávky na minimálně 1-3 říje. Počet dávek není omezen. Dávky je možné vyzvednout osobně nebo zaslat. U některých hřebců je stanoven i doplatek za březost.


V případě připuštění inseminačními dávkami zahraničních hřebců, je třeba počítat s připouštěcím poplatkem, případně doplatkem za březost a cenou spermatu nebo jeho dopravy. 


Odpadají rizika a náklady na dopravu klisny a ustájení na stanici hřebců, klisnu je možné nadále  využívat. Citlivé klisny nejsou stresovány změnou prostředí.


Nejsou potřebná  veterinární vyšetření na přesun. 


Celý servis si chovatel  zajišťuje a objednává  sám u teréního veterinárního lékaře nebo inseminátora,  což zahrnuje  být  s ním v kontaktu , hlídat termíny říje a jednotlivých vyšetření, objednat včas a ve správném termínu inseminační dávku a zajistit její inseminaci, včas objednat vyšetření na březost atd. 


K připouštěcímu poplatku a poplatku za dávky je třeba počítat s náklady na inseminaci,  což zahrnuje kompletní služby veterináře/inseminátora, opakované návštěvy a  vyšetření během říje, inseminaci a cestovné za každou návštěvu. 


Pokud je k dispozici  spolehlivá služba zkušeného inseminátora, jedná se o nejlepší způsob připuštění klisen.


Stává se však, že se z různých důvodů omezují počty návštěv na úkor kvality provedé služby, inseminuje se nepřesně, nekontroluje se dostatečně průběh říje, objednávají se 3 a více dávek na říji,  vyšetření na březost se dělají pozdě a tím se vynechá říje, v době dovolené majitele nebo inseminátora se vynechá říje, u dlouhých říjí ( častých na začátku sezóny a u fríských klisen) se  služba prodražuje, to samé platí  když majitelé nepoznají na klisně říji a nemají jí kde vyzkoušet hřebcem pod..

 

CENÍK 2019

 

Jméno

Poplatek

Doplatek za březost do 15.10.

Doplatek za březost po 15.10.

Inseminační dávka vyzvednutá  /ID zaslaná

Ustájení / Ustájení s hříbětem

Sleva za druhou a další klisnu

Sleva za nenarození živého hříběte

JURRE

7000

6000

8000

600/900

200/250

-1000 z doplatku

- 2000 z doplatku

ERICK

6000

6000

8000

600/900

200/250

-1000 z doplatku

- 2000 z doplatku

EGBERT

na dotaz

 

 

 

 

 

 

DRAGON MIST

8000

0

0

600/900

200/250

-1000 z poplatku

-2000 z poplatku

OSO HERMES

8000

0

0

600/900

200/250

-1000 z poplatku

-2000 z poplatku

 

Přirozená plemenitba:

 

 

 

 

 

 

 

PHANTOM

5000

0

0

nelze

150/200

-1000 z poplatku

-1000 z doplatku

MISTY MOONLIGHT

5000

0

0

nelze

150/200

-1000 z poplatku

-1000 z poplatku

 

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez 21% dph.

Podrobnější informace jsou uvedeny na www.friesianhorse.cz v sekci připouštění a dále i  u jednotlivých hřebců.

Tvorba www stránek pro chovatelské stanice
© 2012 Goodshapes. Tvorba stránek pro chovatele